בדיקות מתח גבוה

בדיקות חשמל נדרשות באופן תקופתי או לפני הפעלה ראשונית של מתקן החשמל. כמו-כן נדרש ע"פ החוק לבצע בדיקות תקופתיות למתקן החשמל במקרה ובוצע שינוי מהותי במתקן, הכולל החלפה/הוספה של ציוד. ויש לבצע בדיקות הפעלה חדשות טרם הפעלת המתקן מחדש ע"פ הוראות הפעלה ראשונית של מתקן חשמל.

ביצוע פעילות זו תתבצע אך ורק ע”י חשמלאי בודק, ישנם 3 סוגים של סוגי רשיון בודק אך מהנדס חשמל יכול להגיע לרמת ההסמכה הגבוהה ביותר הנקראת בודק סוג 3, הסמכה זו מתירה למהנדס לבדוק כל מתקן בכל רמת מתח ללא כל הגבלה. 

את הבדיקה יש לבצע באמצעות ציוד ייעודיי לסוג הבדיקה ורמת המתח ועליו להיות מכוייל ובתוקף ע”י מעבדה מוסמכת פעם בשנה.


הבדיקה נועדה לוודא את תקינות הציודים והכבילה במתקן לפני הפעלתו הראשונית, כדי לזהות כשלים אפשריים לפני מסירת המתקן ועל-מנת למנוע מצב של סכנה ו/או חוסר בטיחות למשתמשים ולמתקן.

ישנם גורמים כמו חברות ביטוח לכיבוי אש אשר דורשים אישור תקינות תקופתי למתקן החשמל, וזאת על מנת ליהיות בטוחים כי מתקן החשמל בטיחותי למשתמש, לסביבה ועומד בכל החוקים והתקנות.

את אופן הבדיקה יש לבצע בהתאם למפרטי והוראות יצרן הציוד, חוק החשמל ושימוש בציוד מגן ייעודיי בהתאם לרמת המתח וכו’.

מערך הבדיקות מבוצע בסטנדרט גבוה, מקיף וייחודי לכל מתקן ומתקן על-פי סוג השנאי המזין את המתקן, סוג גודל וכמות הלוחות במתקן, מיקומו והגדרתו.

ציודי רשת:  מפסקי זרם, מנתקים, מבודדים, ממסרי הגנה ועוד.

עולם החשמל מתפתח ומשתנה ואנחנו הבודקים מקדישים את מרבית זמננו ללמידה ופיתוח יכולות בדיקה מתקדמות יותר ויותר על מנת לתת מענה מהיר,  מדויק, איכותי ובטיחותי עבורכם.

חוק החשמל מגדיר בדיוק את ההגדרות לביצוע הבדיקה

הגדרות:

בדיקת הפעלה”-בדיקה של מיתקן חשמלי, לפני שהופעל לראשונה, לשם קביעת כשירותו לשימוש והתאמתו להוראות כל דין;

“חשמלאי” – בעל רישיון לעסוק בביצוע עבודות חשמל לפי החוק;

“חשמלאי בודק” – בעל רישיון לעסוק בביצוע בדיקות חשמל לפי החוק;

פרק : מתקן חשמל ציבורי בבניין רב קומות, התשס”ג-2003
תקנה  18. בדיקות הפעלה:

חשמלאי בודק סוג 3, לפי תקנות החשמל (רישיונות), התשמ”ה-1985, יבדוק מיתקן ציבורי בבניין רב קומות וכל חלק שלו לאחר השלמתו ולפני הפעלתו הראשונה, כי הותקן בהתאם לתקנות אלה ובהתאם לחוק.

פרק: התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט, התשנ”א-1991

תקנה  31. בדיקת הלוח:

לוח ייבדק לאחר השלמתו ולפני הפעלתו הראשונה כדי לוודא שהתקיימו בו דרישות תקנות אלה.

פרק : התקנת כבלי חשמל במתח גבוה, תשס”ב-2001

תקנה 32 . בדיקת כבל ואבזריו לפני הפעלה:

(א) כבל ואבזריו ייבדקו בידי חשמלאי בודק אחרי התקנתם ולפני הפעלתו הראשונה של המיתקן החשמלי.

(ב) בדיקה כאמור תוודא כי ההתקנה תואמת את התוכנית לביצוע עבודות חשמל ועומדת בדרישות תקנות אלה, לרבות סימון הכבל ושילוטו הנאות; כן ייבדקו רמת הבידוד והרציפות החשמלית של המוליכים בהתאם לדרישות התקן.

(ג) תוצאות בדיקה של התקנת כבל תת-קרקעי וסימונו בתוכנית כאמור בתקנות 2 ו- 3, יימסרו לחשמלאי ולבעל המיתקן או מחזיקו לפי העניין, ויישמרו בידם למשך כל תקופת פעילותו של המיתקן החשמלי.

פרק: התקנת מוליכים, התש”ל-1979

תקנה 58. בדיקת מוליכים במיתקן:

(א) מוליכים, תיבות ואבזרים המותקנים במיתקן חשמלי ייבדקו אחרי השלמת המיתקן החשמלי, על ידי חשמלאי בעל רשיון מתאים לבצוע סוג עבודת החשמל שבעדה הותקנו המוליכים והאבזרים.

(ב) לאחר בדיקת המיתקן כאמור בתקנת משנה (א) ולפני הפעלת המיתקן, יזמין החשמלאי בדיקת הפעלה ותצורף להזמנה תכנית המיתקן והצהרתו בכתב שהמיתקן נבדק על ידיו ושהוא תואם את הוראות חוק החשמל והתקנות על פיו.


תקנה 59. בדיקת הפעלה של מיתקן חשמלי:

(א) לאחר בדיקה כאמור בתקנה 58(א), ולפני הפעלת המיתקן החשמלי, ייבדקו המוליכים והאבזרים והתאמת התקנתם לתוכנית הטכנית של המיתקן החשמלי, על ידי חשמלאי בעל רישיון חשמלאי-בודק או על ידי מפקח.

(ב) תוצאות בדיקת הבידוד, רציפות המעגלים, ההארקות או ההגנות האחרות, אופן ההתקנה ואמצעי ההגנה הדרושים לפי תקנות אלה, יירשמו על ידי חשמלאי בעל רישיון חשמלאי-בודק או על ידי מפקח, הכל לפי העניין, בתעודות הבדיקה של המיתקן החשמלי, ויישמרו בידי החשמלאי-הבודק או המפקח וכן בידי בעל המיתקן החשמלי או מחזיקו, הכל לפי העניין.

(ג) תעודת הבדיקה וכן התוכנית הטכנית של המיתקן, תאושר על ידי החשמלאי הבודק או המפקח ועותק מהן יומצא לבעל המיתקן החשמלי או למחזיק בו, הכל לפי העניין, על פי דרישתם.

פרק: התקנת גנרטורים למתח נמוך, התשמ”ז-1987

תקנה 2 6.בדיקות:

(א) כל גנרטור ייבדק בידי חשמלאי-בודק, בעל רישיון מתאים, לפני הפעלתו הראשונה, לאחר ביצוע שינויים בו, וכן אחת לחמש שנים לפחות.

(ב) מיועד הגנרטור לאספקה חלופית, חלקית או מלאה, ייבדק לוח החיבורים שלו לפני הפעלתו הראשונה גם בידי חברת החשמל בעלת הרשת.

פרק: מיתקני חשמל לתמרורי הוריה (רמזורים) במתח שאינו עולה על מתח נמוך, התשס”א-2001

תקנה 15. בדיקות

(א) מיתקן החשמל של תהר”ם ייבדק לפני הפעלתו הראשונה, לאחר שינוי יסודי במיתקן ובכל בדיקה של המיתקן; לעניין זה, “שינוי יסודי” – שינוי גודל מבטח המיתקן, שינוי בשיטת ההגנה של המיתקן או החלפת חלק משמעותי של המיתקן.

(ב) תוצאות הבדיקה של מיתקן תהר”ם, כאמור בתקנת משנה (א), יירשמו ויישמרו בידי הבודק, או בעל המיתקן או מחזיקו או מפעילו, לפי העניין.

(ג) עכבת (אימפדנס) לולאת התקלה בארון הפיקוד תיבדק אחת לשנתיים לפחות.

צרו קשר

יש לכם שאלה או בקשה?

נשמח לעמוד לשירותכם ולהעניק לכם מענה מהיר איכותי ומקצועי,
אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן